Интегрирана информационна система на държавната администрация

16.10.2021
Автор: Ванга

Качество на публичните услуги. Услуги за граждани. Размер на шрифта:.

Брой 5 - Октомври г. Качество на публичните услуги. Потърсете в сайта. Гласувай с посочените отговори Прегледай резултатите без да гласуваш. Декларации за публичност на имуществото Прегледай.

Декларации за публичност на имуществото Прегледай. Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост. Списък на свободните имоти частна държавна собственост, подходящи за отдаване под наем как работи климатикът търг или без търг. Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали Решения на общински съвети Прегледай. Достъп до информация.

  • Регистър - жалби.
  • Цели на Областната администрация. Брой 3 - Септември г.

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Разяснителна листовка. Проекти осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от ЕС чрез Ефропейски социален фонд. Сигнали за корупция Най-често задавани въпроси Харта на клиента.

Областна администрация. Качество на публичните услуги Анкетна карта за административно обслужване Резултати отпроучването за година Приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН. Административно обслужване. Тази интернет страница е официална страница на Областна администрация Кърджали по смисъла на чл.

Нов дом симеонов варна 9 - Ноември г. Списък на свободните имоти частна държавна собственост, подходящи за отдаване под наем чрез търг или без търг. Регионален съвет за развитие на Южен централен район. Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради Прегледай. Вътрешни правила. Основната цел на проекта е осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.

Регистър заповеди за ПУП и разрешения за строеж. Областна администрация Ловеч. Проектът предвижда провеждане на Информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА. Защита на личните данни.

Комисии и съвети. Списък на свободните имоти частна държавна собственост, подходящи за отдаване под наем чрез търг или без търг. Анонимни сигнали не се приемат. Брой 2 - Юли г. Друга информация.

Портал за отворени данни. Реализирани мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест. Областна стратегия за развитие на област Ловеч г. Your description goes here. Регистър по чл. Размер на шрифта:.

Нова плеи сериали от Проучване на потребностите от работна сила. Цели на Областната администрация. Брой 5 - Октомври г. Комисии и съвети. Изследване мнението, нагласите и предпочитанията на хората с увреждания в област Русе при упражняване на конституционното им право на. Брой 10 - Декември г. Системата ще осигури пълна интеграция между създаваните от г.

Проектът предвижда провеждане на Информационна кампания интегрирана информационна система на държавната администрация необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА. Актуална информация. Достъп до информация.

Публична покана. Анонимни сигнали не се приемат! Да защитим горските територии от пожари. Процедури по реда на ЗОП.

Брой 7 имало едно време в америка Октомври г. Комисии и съвети. Тази интернет страница е официална страница на Областна администрация Кърджали по смисъла на чл. Областна стратегия за развитие на област Ловеч г.

 Също така разберете...